Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława 9
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8

network48-bDziałalność
oświatowo - kulturalna

 

key197e-Kartoteka

 

building104-bHistoria

 

graphic49

Rewitalizacja Osiedli

 

folder264Administracja

 

clip26Do pobrania

 

directional-sign11-bKontakt

 

wrench78-bDyżury i awarie

 

Aktualności

Logowanie dla nr członka 1234 o imieniu Tadeusz.
Użytkownik: 1234
Hasło: nr1234Tadeusz

Logo EU programy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że 16 października 2015r. na konto Spółdzielni wpłynęła kwota dotacji unijnej w wysokości 334.617,55zł za likwidację elementów azbestowych z budynków: na os. 700-lecia Żor 5, 5ab, 5c, 13, 14, 20, 21 oraz na os. Księcia Władysława 5 i 7.

Wniosek o dotację został złożony w 2010 r., zdanie zostało zrealizowane w 2011 r. i 2012 r. Dotacja miała stanowić i stanowi 40% kosztów kwalifikowanych. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego odbyła się w kwietniu 2015r.

Otrzymane środki zasilają fundusze remontowe poszczególnych wskazanych budynków. Wysokość środków przypadających na każdy budynek prezentuje załącznik.

Dotacja z Unii na likwidację azbestu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, działając w oparciu o § 78 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI w częściach, w terminach i miejscach jn.:

 

 1. 05.06.2019r. o godz. 16³º dla członków z osiedla Pawlikowskiego w Żorach – w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach – pierwsza część Walnego Zgromadzenia
 2. 06.06.2019r. o godz. 16³º dla członków z osiedla Sikorskiego w Żorach - w klubie „Wisus” na os. Sikorskiego – druga część Walnego Zgromadzenia
 3. 10.06.2019r. o godz. 16³º dla członków z osiedla Ks. Władysława i os. Powstańców Śl. 2 w Żorach – w klubie „Rebus” na os. Ks. Władysława – trzecia część Walnego Zgromadzenia
 4. 11.06.2019r. o godz. 16³º dla członków z osiedla 700-lecia Żor w Żorach – w Szkole Podstawowej nr 3 na os. 700-lecia Żor – czwarta część Walnego Zgromadzenia
 5. 13.06.2019r. o godz. 16³º dla członków z osiedla Korfantego w Żorach – w Szkole Podstawowej nr 16 na os. Korfantego – piąta część Walnego Zgromadzenia.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie Zebrania – Wybór Prezydium (3 członków).

2. Odczytanie listy pełnomocnictw.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji: mandatowej (2 członków), wniosków (2 członków) i skrutacyjnej (3 członków).

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzające prawomocność części Walnego Zgromadzenia.

6. Przyjęcie Protokołu z poszczególnej części Walnego Zgromadzenia z dnia 18,19,23,24,26 kwiecień 2018 r. wraz z Protokołem stwierdzającym przyjęcie Uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach z dnia 27 kwietnia 2018 r.

7. Przedstawienie sprawozdań:

a) Rady Nadzorczej

b) Zarządu Spółdzielni – podjęcie Uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 i sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach za rok 2018,
 • podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

8. Wybór członków Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały.

9. Rozpatrzenie wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie sprzedaży gruntu – podjęcie Uchwały.

10. Dyskusja.

11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wnioskowej.

12. Zamknięcie obrad.

INFORMACJE DODATKOWE:

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że:

 1. Do wglądu w siedzibie Spółdzielni, os. Korfantego PU-11, pokój 19 oraz na stronie internetowej Spółdzielni, wyłożone są n/w materiały, z którymi ma prawo zapoznać się każdy członek:
 • protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z dn. 18,19,23,24,26 kwiecień 2018 r.,
 • protokół stwierdzający przyjęcie Uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
 • sprawozdanie Rady Nadzorczej,
 • sprawozdanie finansowe za 2018r., sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach za 2018r.
 • sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach za rok obrotowy 01.01.2018r. -31.12.2018r.,
 • projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniach 05, 06, 10, 11, 13 czerwca 2019 r.

Ponadto w siedzibach Administracji Osiedli: 700-lecia Żor, Ks. Władysława, Korfantego, Pawlikowskiego i Sikorskiego wyłożono Protokół z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z dn. 18,19,23,24,26 kwiecień 2018 r.

Materiały w biurach będą udostępniane członkom w godzinach pracy Spółdzielni.

 1. Członkowie posiadający kilka praw do lokali mieszkalnych, proszeni są o złożenie pisemnego oświadczenia najpóźniej do dnia 04 czerwca 2019 r. do godz. 1430 (siedziba Spółdzielni Os.Korfantego PU-11, pok.19), w której części Walnego Zgromadzenia zamierzają czynnie uczestniczyć. W przypadku braku takiego oświadczenia, członkowie przydzieleni są do osiedla, do lokalu, z najstarszym przydziałem/umową.
 2. Kandydatów na członka Rady Nadzorczej należy zgłosić w terminie do dnia 21 maja 2019r., zgodnie z § 81 ust. 18 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach. Wzory wniosków o kandydowanie do Rady Nadzorczej dostępne są na administracjach osiedlowych i na stronie internetowej www.smzory.pl w zakładce "DO POBRANIA - SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE" oraz w zakładce "Dla Członków - Walne Zgromadzenie 2019".
 3. Warunkiem otrzymania przez członka mandatu do głosowania jest okazanie dokumentu tożsamości.
 4. Warunkiem otrzymania mandatu do głosowania przez pełnomocnika jest złożenie czytelnie podpisanego pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl w zakładce "DO POBRANIA - SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE" oraz w zakładce "Dla Członków - Walne Zgromadzenie 2019"), orazokazanie dokumentu tożsamości. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
 5. Prawo czynnego uczestniczenia w zebraniu posiadają tylko członkowie Spółdzielni zaliczeni do danej części Walnego Zgromadzenia, lub ich pełnomocnicy.

                                                                                                                  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

                                                                                                                 Prezes Zarządu           Z-ca Prezesa Zarządu

                                                                                                                 Zbigniew Matyjas          Renata Sułkowska

Żory, dnia  09.05.2019 r.