Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Pawlikowskiego 11
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9
Os. Ks. Władysława
Promenada

Przetargi na lokale użytkowe

Przetarg na lokale użytkowe w dniu 12.03.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach     

                                                                                                                                                                                                                                           

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka wywoławcza (netto)

Wadium

1.

PU-7 os. Powstańców Śl.

215,50 m²

12,00 zł/m2

2.600,00 zł

 

2.

PU-7 os. Powstańców Śl.

201,40 m²

      11,00 zł/m²

2.220,00 zł

 

3.

PU-8 os. Powstańców Śl.

257,07 m²

12,00 zł/m2

3.100,00 zł

 

4.

PU-13 os. Pawlikowskiego

212,44 m²

9,00 zł/m²

1. 920,00 zł

 

5.

PU-13 os. Pawlikowskiego

119,63 m²

9,00 zł/m²

1. 080,00 zł

 

6.

PU-8 os. Powstańców Śląskich (piwnice)

171,67 m²

4,00 zł/m²

690,00 zł

 

7.

PU-11 os. Korfantego  (piwnice)

197,41 m²

4,00 zł/m²

790,00 zł

 

8.

PU-11 os. Korfantego  (piwnice)

279,00 m²

 4,00 zł/m²

1.120,00 zł

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

 Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

 -      imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

 -     datę sporządzenia oferty,

 -     oferowaną branżę,

 -     ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 -     ksero wpłaty wadium,

 -     nr konta, na które zwracane jest wadium.

 -     oświadczenie o zapoznaniu się z "Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.

-    oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 11.03.2019r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH”  w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory (sekretariat pok. 11).

Termin składania ofert ustala się na dzień 12.03.2019r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2019r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego PU-11 tel.  32 478 81 82  

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Attachments:
Download this file (Oświadczenie dotyczące zmiany danych osobowych.doc)Oświadczenie dotyczące zmiany danych osobowych.doc[ ]44 kB32 Downloads