Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Sikorskiego

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na prace budowlane związane z realizacją koncepcji Rewitalizacja osiedli w Żorach na os. Sikorskiego 9,9a,10 w dn. 14.02.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na prace budowlane związane z realizacją koncepcji Rewitalizacja osiedli

w Żorach na os. Sikorskiego 9, 9a, 10 dotyczące budowy parkingów i drogi pożarowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2019 r.

Składanie ofert do 14.02.2019 r. do godz. 900  w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie : „Przetarg nieograniczony – Rewitalizacja osiedli Sikorskiego 9,9a,10 - nie otwierać przed dniem 14.02.2019 r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2019 r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373.

Wymagania ofertowe dostępne będą nieodpłatnie na stronie internetowej www.smzory.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 18 i 17 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego SM w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Attachments:
Download this file (WYMAGANIA OFERTOWE 14.02.2019r.pdf)WYMAGANIA OFERTOWE 14.02.2019r.pdf[ ]145 kB105 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc)ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc[ ]59 kB76 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI.doc)ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI.doc[ ]39 kB84 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf)ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf[ ]1499 kB109 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 4 Aktualny stan zatrudnienia (2).doc)ZAŁ. NR 4 Aktualny stan zatrudnienia (2).doc[ ]40 kB64 Downloads
Download this file (ZAKRES PRAC DO WYKONANIA.pdf)ZAKRES PRAC DO WYKONANIA.pdf[ ]10868 kB125 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 2 Oświadczenie oferenta..doc)ZAŁ. NR 2 Oświadczenie oferenta..doc[ ]38 kB48 Downloads