Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Sikorskiego

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach


I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z poźn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. z 2006 r, nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (t.j. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.).
 4. Statut Spółdzielni.

Czytaj więcej: Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu...

Regulamin ustalania i rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach z dn. 21.09.2015 r.

Na podstawie postanowień Statutu Spółdzielni oraz art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.), niniejszy regulamin określa zasady rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

 


 

I. Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Regulamin ustala zasady określające opłaty z tytułu eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych i zasady ustalania innych opłat ponoszonych przez: członków Spółdzielni, właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni, nie członkowie posiadający tytuł własnościowego prawa do lokalu, najemców użytkujących lokale mieszkalne i użytkowe na podstawie umowy zawartej z Zarządem Spółdzielni oraz osoby użytkujące lokale mieszkalne i użytkowe bez tytułu prawnego do lokali.
 2. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje zasoby lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach.
§ 2

Członkowie Spółdzielni posiadający tytuł prawny do: spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz lokalu użytkowego lub będący właścicielami lokali mieszkalnych oraz użytkowych obowiązani są do uczestniczenia w kosztach poprzez wnoszenie miesięcznych opłat na zasadach określonych w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych związanych z :

 1. eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,
 2. eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
 3. eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
 4. działalnością oświatowo – kulturalną,
 5. zobowiązaniami Spółdzielni wynikającymi z zaciągniętych kredytów na modernizację lub remont kapitalny proporcjonalnie do wielkości lokalu.
§ 3

Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z :

 1. eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
 2. eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz innymi kosztami zarządu tych nieruchomości,
 3. eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu w części niepokrytej pożytkami i innymi dochodami z tych nieruchomości,
 4. zobowiązaniami Spółdzielni wynikającymi z zaciągniętych kredytów na modernizację lub remont kapitalny proporcjonalnie do wielkości lokalu.
§ 4
 1. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz zgodnie z umową najmu zawartą z Zarządem Spółdzielni.
 2. Najemcy lokali o innym przeznaczeniu niż lokale mieszkalne opłacają czynsz zgodnie z umową najmu zawartą z Zarządem Spółdzielni i zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. Osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego zobowiązane są do czasu oddania lokalu Spółdzielni, lub do czasu nabycia prawa do lokalu, do zapłaty odszkodowania, określonego przez Zarząd Spółdzielni.
§ 5
 1. Pożytki i inne przychody z działalności gospodarczej Spółdzielni przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w zakresie obciążającym członków Spółdzielni oraz na pokrycie prowadzonej działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
 2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
 3. Najemcy lokali oraz osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego do lokalu nie czerpią korzyści z pożytków i innych przychodów wymienionych w ust. 1 i 2.

 


 

II. Zasady ustalania elementów rozliczeniowych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

§ 6
 1. Jednostkami rozliczeniowymi kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi są w szczególności:
  • m2 powierzchni użytkowej lokalu,
  • osoby zamieszkałe w lokalu lub m2 powierzchni użytkowej lokalu,
  • udział w nieruchomości wspólnej,
  • lokal,
  • urządzenia pomiarowe.
 2. Rada Nadzorcza może ustalić inne jednostki stanowiące podstawę rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 3. Przy rozliczaniu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przy ustalaniu innych opłat, gdzie jednostką rozliczeniową jest m2 stosuje się następujące zasady :
  • do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, takie jak: pokoje, kuchnia, przedpokoje, łazienka, toaleta itp.,
  • do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim oraz powierzchnię pomieszczeń przynależnych.
§ 7

Przy rozliczaniu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przy ustalaniu innych opłat, gdzie jednostką rozliczeniową jest osoba „zamieszkała w lokalu”, stosuje się zasadę naliczania opłat od ilości osób zamieszkałych w danym lokalu według ewidencji Spółdzielni. Ewidencja ta prowadzona jest na podstawie oświadczeń złożonych w Spółdzielni przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu.

§ 8

Przy rozliczaniu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przy ustalaniu innych opłat, gdzie jednostką rozliczeniową jest udział w nieruchomości wspólnej, stosuje się zasadę naliczania opłat wg udziału danego lokalu w nieruchomości wspólnej, określonej w uchwale Zarządu o podziale nieruchomości na odrębne lokale mieszkalne.

§ 9

Koszty i przychody zasobów mieszkaniowych są ewidencjonowane i rozliczane dla danej nieruchomości.

 


 

III. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi

§ 10

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi są kalkulowane na poszczególne nieruchomości i obejmują :

 1. Koszty zależne od Spółdzielni:
  1. koszty eksploatacji podstawowej,
  2. odpisy na fundusz remontowy podstawowy,
  3. odpisy na fundusz remontowy – docieplenie,
  4. odpisy na fundusz remontowy mienia Spółdzielni,
  5. koszty konserwacji domofonów,
  6. koszty konserwacji instalacji antenowej,
  7. koszty konserwacji instalacji monitoringu wizyjnego.
 2. Koszty niezależne od Spółdzielni:
  1. opłaty za wywóz nieczystości,
  2. opłaty za centralne ogrzewanie,
  3. opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
  4. opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i z tytułu wieczystego użytkowania gruntów
§ 11
 1. Koszty eksploatacji podstawowej obejmują w szczególności:
  • koszty zakupu materiałów zabudowywanych na nieruchomości (tablice, oznaczenia, materiały konserwatorów),
  • koszty energii elektrycznej części wspólnej nieruchomości (klatki, korytarze, piwnice),
  • koszty usług kominiarskich,
  • koszty konserwacji dźwigów, urządzeń dźwigowych,
  • koszty przeglądów technicznych (budowlane, okresowe),
  • koszty usług konserwacji instalacji i urządzeń części wspólnej nieruchomości,
  • koszty usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz usług dzierżawy i mycia pojemników na odpady,
  • koszty usługi odśnieżania i utrzymania szorstkości nawierzchni – akcja zima,
  • koszty utrzymania terenów zielonych (koszenie trawy, wycinka i frezowanie drzew),
  • koszty utrzymania czystości zasobów (sprzątanie-pracownicy, narzędzia, materiały, koszty pracownicze),
  • koszty ubezpieczenia majątkowego,
  • koszty obsługi konserwacyjnej (konserwacja-pracownicy, narzędzia: naprawy, przeglądy, remonty),
  • koszty zakupów materiałów i koszty transportu,
  • koszty eksploatacji i utrzymania statutowej działalności oświatowo-kulturalnej,
  • koszty eksploatacji i utrzymania administracji,
  • koszty utrzymania zasobów Spółdzielni (obsługa mieszkaniowa, czynszowa, GZM, windykacyjna, kasowa, koszty ogólne spółdzielcze),
  • koszty eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni,
  • koszty zarządzania Spółdzielnią,
  • pozostałe koszty usług i opłat związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
 2. Koszty remontów finansowane ze stawki odpisu na fundusz remontowy podstawowy, obejmują koszty remontów i napraw części wspólnych nieruchomości wg planu remontów nieruchomości.
  Odpis (stawkę) na fundusz remontowy podstawowy ustalany jest odrębnie dla każdej nieruchomości, w wysokości nie mniejszej niż wynika to z planu gospodarczego funduszu remontowego na dany rok.
 3. Koszty finansowane ze stawki odpisu na fundusz remontowy - docieplenie obejmują koszty spłaty zobowiązań z tytułu termomodernizacji na poszczególnych nieruchomościach.
  Odpis (stawkę) na fundusz remontowy – docieplenie ustalany jest odrębnie dla każdej nieruchomości, w wysokości wynikającej z harmonogramu spłaty zobowiązań z tytułu termomodernizacji, podjętych dla danej nieruchomości.
 4. Koszty remontów finansowane ze stawki odpisu na fundusz remontowy mienia Spółdzielni obejmują koszty remontów i napraw dokonane na nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni.
  Odpis (stawkę) na fundusz remontowy mienia Spółdzielni ustalany jest odrębnie dla każdego osiedla i obciąża użytkowników lokali mieszkalnych danego osiedla. Wysokość odpisu wynika z planu gospodarczego funduszu remontowego mienia Spółdzielni.
 5. Koszt konserwacji domofonów ustalany jest na podstawie umowy na usługi konserwacji i określany jest na lokal. Opłata za konserwację instalacji domofonowej obejmuje wszystkie lokale w klatce lub nieruchomości, w której funkcjonuje ta instalacja.
 6. Koszt konserwacji instalacji antenowej ustalany jest na podstawie umowy na usługi konserwacji i określany jest na lokal. Opłata za konserwację instalacji antenowej obejmuje wszystkie lokale w nieruchomości, w której funkcjonuje ta instalacja.
 7. Koszt konserwacji instalacji monitoringu wizyjnego ustalany jest na podstawie umowy na usługi konserwacji i określany jest na lokal. Opłata za konserwację instalacji monitoringu wizyjnego obejmuje wszystkie lokale w klatce, w której funkcjonuje ta instalacja.
 8. Opłaty za wywóz nieczystości:
  1. ustalane na postawie uchwały Rady Miasta Żory, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydawanymi na tej podstawie przepisami prawa miejscowego,
  2. zobowiązane do ponoszenia tych opłat są osoby zamieszkujące z lokali mieszkalnych,
  3. opłaty ponoszone są w przeliczeniu na osobę, a ilość osób wynika ze złożonego oświadczenia o ilości osób zamieszkujących w lokalu,
  4. opłaty naliczane są z góry za miesiąc kalendarzowy na podstawie oświadczenia złożonego przez zobowiązanych korzystających z lokali, w oparciu o które Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości przedkłada deklarację Urzędowi Miasta Żory,
  5. oświadczenia zmniejszające ilość osób zamieszkujących w lokalu , złożone w trakcie danego miesiąca, są uwzględniane do rozliczeń z początkiem kolejnego miesiąca,
  6. termin płatności opłat za wywóz nieczystości - do ostatniego dnia danego miesiąca.
 9. Opłaty za centralne ogrzewanie:
  1. koszty związane z opłatami za centralne ogrzewanie zawierają: opłaty za moc zamówioną, opłaty za usługi przesyłowe, opłaty za zużytą energię cieplną, opłaty za usługi przesyłowe zmienne opłaty za uzupełnienie ubytków nośnika ciepła, opłaty za dodatkowe wznowienie lub przerwanie dostawy ciepła. W budynkach rozliczanych w formie zleconej usługi rozliczeniowej kosztem jest także opłata za wykonanie rozliczenia oraz dokonanie usługi wynikającej ze zlecenia użytkownika lokalu lub Spółdzielni. Powyższe koszty zawierające podatek VAT naliczane są zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Spółdzielnią a firmami dostarczającymi ciepło lub usługę rozliczeniową,
  2. szczegółowe zasady rozliczania kosztów energii cieplnej zużytej na potrzeby ogrzania lokali zawiera “Regulamin rozliczania centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach”,
  3. opłaty za centralne ogrzewanie wnoszone są w formie zaliczek i rozliczane raz w roku,
  4. okres rozliczeniowy jest zgodny z umową rozliczeniową zawartą przez Zarząd Spółdzielni z firmą rozliczeniową i trwa od 1 września danego roku do 31 sierpnia następnego roku,
  5. zaliczki na poczet opłat za centralne ogrzewanie ustalane są indywidualnie, dla każdego lokalu w danej nieruchomości.
 10. Opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków:
  1. koszty związane z opłatami za dostawę wody i odprowadzenie ścieków zawierają: koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków, naliczone zgodnie z umową zawartą pomiędzy Spółdzielnią a firmą dostarczającą wodę, na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz na podstawie stawek za dostawę wody i odprowadzenie ścieków zatwierdzonych przez Radę Miasta Żory. Powyższe koszty zawierają podatek VAT,
  2. szczegółowe zasady rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków na poszczególne lokale, określone zostały w “Regulaminie rozliczania wody i odprowadzania ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach”,
  3. opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków wnoszone są w formie zaliczek i rozliczane raz w roku, dopuszczalne jest rozliczanie dwa razy w roku,
  4. okres rozliczeniowy określa Zarząd w formie uchwały,
  5. zaliczki na poczet opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków ustalane są indywidualnie, dla każdego lokalu w danej nieruchomości na podstawie zużycia wody w poprzednich okresach rozliczeniowych,
  6. rozliczenie lokalu dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy z uwzględnieniem współczynnika korygującego,
  7. w lokalach nie posiadających wodomierzy, ustala się opłatę miesięczną ryczałtową opartą o zużycie wody w wysokości 6 m3 na osobę, z uwzględnieniem współczynnika korygującego, a ilość osób ustala się według ewidencji osób prowadzonej w Spółdzielni.
 11. Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:
  1. Spółdzielnia odprowadza podatek od:
   • wydzielonych nieruchomości budynkowych wraz ze związanym z nim gruntem w proporcji udziału w nieruchomości, zgodnie z decyzją organu samorządu.
   • nieruchomości gruntowych będących majątkiem Spółdzielni, stanowiących mienie Spółdzielni,
   • nieruchomości zabudowanych budynkami handlowo-usługowymi, będącymi własnością lub współwłasnością Spółdzielni, wg proporcji udziału w nieruchomości zgodnie z decyzją organu samorządu.
  2. wysokość podatku od nieruchomości ustala Rada Miasta.
  3. Spółdzielnia zobowiązana jest odprowadzać opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od:
   • nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi w proporcji udziału w nieruchomości, zgodnie z decyzją organu samorządu,
   • nieruchomości gruntowych będących majątkiem Spółdzielni, stanowiących mienie Spółdzielni,
   • nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami handlowo-usługowymi, będącymi własnością lub współwłasnością Spółdzielni, wg proporcji udziału w nieruchomości zgodnie z decyzją organu samorządu.
  4. wysokość opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustala Prezydent Miasta.
  5. Spółdzielnia obciąża kosztem podatku od nieruchomości mieszkalnych i kosztem z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych nieruchomościami mieszkalnymi użytkowników lokali mieszkalnych, poza odrębnymi właścicielami lokali, wg udziału tych lokali w nieruchomości wspólnej ustalając miesięczną opłatę na pokrycie tych kosztów.
  6. Spółdzielnia obciąża kosztem podatku od nieruchomości i kosztem opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenów stanowiących mienie Spółdzielni wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych osiedla, do którego przyporządkowane jest mienie, wg udziału tych lokali w poszczególnych nieruchomościach osiedla, ustalając miesięczną opłatę na pokrycie tych kosztów.
  7. koszt podatku od nieruchomości i opłat z tytułu użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami handlowo-usługowymi wkalkulowany jest w opłaty za te lokale. Nie dotyczy to odrębnych właścicieli lokali.
  8. wysokość opłat pokrywających koszt podatku od nieruchomości i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ustala na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza.

 


 

IV. Ustalanie opłat za użytkowanie lokali

§ 12
 1. Rada Nadzorcza na podstawie uchwalonego planu gospodarczego na dany rok podejmuje decyzje w formie uchwały o wysokości:
  1. stawek eksploatacyjnych lokali mieszkalnych,
  2. stawek na fundusz remontowy,
  3. stawek za konserwację domofonów,
  4. stawek za konserwację instalacji antenowej,
  5. opłat na pokrycie kosztu podatku od nieruchomości i kosztu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  6. stawek za konserwację instalacji monitoringu wizyjnego.
   Powyższe stawki przeliczone przez przyporządkowane jednostki rozliczeniowe (m2, osoba, lokal) stanowią opłaty za użytkowanie lokali.
 2. Zarząd na podstawie uchwalonego planu gospodarczego na dany rok podejmuje decyzje o wysokości m.in.:
  1. opłat czynszowych dla najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, z którymi Zarząd podpisuje umowy najmu,
  2. odszkodowania dla użytkowników lokali bez tytułu prawnego do lokalu, jeżeli prowadzone są działania związane z odzyskaniem lokali,
  3. opłat z tytułu dzierżawy terenu,
  4. opłat z tytułu zajęcia części nieruchomości gruntowej lub budynkowej pod reklamę, zabudowę w celu działań komercyjnych itp.
 3. Jeżeli w ciągu roku wystąpią istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów, dokonywana jest korekta planu gospodarczego na dany rok lub korekta stawek i opłat.
 4. Wpłaty naliczonych opłat za użytkowanie lokali winny być przez użytkowników tych lokali dokonywane do końca każdego miesiąca. Jako datę zapłaty liczy się data wpływu środków na rachunek Spółdzielni.
 5. Od opłat wnoszonych z opóźnieniem Spółdzielnia może naliczać odsetki ustawowe.
§ 13
 1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz nie będący członkami Spółdzielni posiadający własnościowe prawo do lokalu pokrywają koszty wymienione w § 11 niniejszego regulaminu do końca każdego miesiąca kalendarzowego.
 2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali ponoszą opłaty wymienione w §11 za wyjątkiem podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości mieszkalnej, do końca każdego miesiąca kalendarzowego.
 3. Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni ponoszą opłaty wymienione w §11 za wyjątkiem podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, do końca każdego miesiąca kalendarzowego.
 4. Najemcy lokali mieszkalnych pokrywają koszty wymienione w § 11 i 12 niniejszego regulaminu do końca każdego miesiąca kalendarzowego.
 5. Najemcy lokali użytkowych, członkowie i nie członkowie, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali użytkowych, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych oraz prawa odrębnej własności, pokrywają koszty określone w wystawionej przez Spółdzielnię fakturze, w terminie zawartym na fakturze.
§ 14

Opłata na działalność oświatowo-kulturalną ustalana jest w planie gospodarczym Spółdzielni w przeliczeniu na m2 powierzchni lokali mieszkalnych.


V. Szczegółowe postanowienia dotyczące opłat za użytkowanie lokali i rozliczeń

§ 15
 1. Nieruchomość wspólna to grunt oraz wszystkie części budynku wraz z urządzeniami, które nie służą wyłącznie do użytku pojedynczego użytkownika lokalu; do części wspólnych nieruchomości zalicza się w szczególności – fundamenty, mury, konstrukcje, elewacje, stropy, strychy, dach, klatki schodowe, korytarze, piwnice, pomieszczenia pralni, suszarni, wózkowni, pomieszczenia techniczne (np. wymiennikownie), pomieszczenia administracyjne, zadaszenia, rynny, przewody wentylacyjne i kominowe, drzwi wejściowe do budynku, okna na klatkach schodowych, dźwigi, instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacje wodne – do urządzeń czerpalnych armatury i wężyków, instalacje kanalizacyjne – poza przewodami odpływowymi urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych, instalacje elektryczne – do zabezpieczeń obwodów lokalowych, instalacje gazowe – do gazomierza, instalacje antenowe – do gniazdka antenowego, a także inne urządzenia i sieci usytuowane w obrębie lub na terenie danej nieruchomości.
 2. Nieruchomość stanowiąca mienie Spółdzielni określona jest w § 49 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.
 3. Do kosztów eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości zalicza się wszystkie koszty poniesione na części wspólne danej nieruchomości chociażby użytkownicy lokali bezpośrednio z tych części nie korzystali, w tym koszty utrzymania dźwigów osobowych, instalacji antenowej, domofonów, instalacji monitoringu wizyjnego oraz przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, koszty odczytów wskazań wodomierzy indywidualnych znajdujących się w lokalach związane z rozliczaniem kosztów zużycia wody w danej nieruchomości, koszty eksploatacji związane z obsługą systemu rozliczania kosztów energii cieplnej zużytej na potrzeby ogrzania lokali i koszty wyposażenia lokali w podzielniki kosztów c.o. jak również koszty sprzątania klatek schodowych za pośrednictwem Spółdzielni jeżeli działalność taka jest realizowana przez Spółdzielnię, na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku przejęcia lokalu mieszkalnego przez Spółdzielnię w procesie eksmisji, lub w innym procesie egzekucyjnym prowadzonym przez Zarząd, nie dokonuje się rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania oraz rozliczenia wody i odprowadzenia ścieków wg urządzeń rejestrujących i pomiarowych zainstalowanych w lokalu (podzielnik, wodomierz). Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania oraz rozliczenia wody i odprowadzenia ścieków za okres od początku okresu rozliczeniowego do daty przejęcia lokalu przez Spółdzielnię dokonuje się na bazie stawek ryczałtowych, określonych zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni regulaminami, o których mowa w § 11 pkt 9b i 10b.
§ 16
 1. Rozliczenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dokonuje się w okresach rocznych z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Różnica między kosztami a przychodami zwiększa odpowiednio koszty lub przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku następnym, poprzez rozliczenia międzyokresowe gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 3. Różnica, o której mowa w ust. 2, nie dotyczy rozliczenia wyników w przypadkach określonych w § 11 pkt 8,9,10.

Traci moc:
„Regulamin Nr 1/2010 zasad ustalania i rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach” z dnia 22.01.2010 r.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Nr 81/2015 Rady Nadzorczej w dniu 21.09.2015 r. z mocą obowiązującą od dnia zatwierdzenia.