Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11

Przetargi na lokale użytkowe

Przetarg na lokale użytkowe w dniu 03.12.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach      
                                   

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka wywoławcza (netto)

Wadium

1.

PU-16 os. 700-lecia Żor

60,15 m²

       11,50 zł/m²     

700,00 zł

2.

PU-4 os. Ks. Władysława

160,37 m²

17,00 zł/m²

2.800,00 zł

3.

PU-12 os. Pawlikowskiego

120,80 m²

11,50 zł/m²

1.400,00 zł

  4.

PU-13 os. Pawlikowskiego

 212,44 m²

9,50 zł/m²

     2.100,00 zł

5.

PU-15 os. Sikorskiego

112,63 m²

14,00 zł/m²

1.600,00 zł

  6.

PU-15 os. Sikorskiego

125,99 m²

14,00 zł/m²

 1.800,00 zł

7.

PU-8 os. Powstańców Śląskich

(piwnice)

171,67 m²

        3,50 zł/m²

   600,00 zł

8.

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

        197,41 m²

        3,50 zł/m²

   700,00 zł

9.

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

         279,00 m²

        3,50 zł/m²

1.000,00 zł

Czytaj więcej: Przetarg na lokale użytkowe w dniu 03.12.2020 r.

Przetarg na lokale użytkowe w dniu 24.09.2020 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻORACH

ogłasza

ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach                                                                                                                                                                                                                                                

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka wywoławcza (netto)

Wadium

1.

PU-16 os. 700-lecia Żor

60,15 m²

       11,50 zł/m²     

700,00 zł

2.

PU-7 os. Powstańców Śl.

201,40 m²

       10,50 zł/m²

2.200,00 zł

3.

PU-12 os. Pawlikowskiego

120,80 m²

11,50 zł/m²

1.400,00 zł

  4.

PU-13 os. Pawlikowskiego

 212,44 m²

        9,50 zł/m²

2.100,00 zł

  5.

PU-15 os. Sikorskiego

125,99 m²

      14,00 zł/m²

 1.800,00 zł

6.

PU-8 os. Powstańców Śląskich

(piwnice)

171,67 m²

        3,50 zł/m²

   600,00 zł

7.

PU-11 os. Korfantego  (piwnice)

197,41 m²

        3,50 zł/m²

   700,00 zł

8.

PU-11 os. Korfantego  (piwnice)

         279,00 m²

        3,50 zł/m²

1.000,00 zł

 

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną branżę,
  • ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • ksero wpłaty wadium,
  • nr konta, na które zwracane jest wadium.
  • oświadczenie o zapoznaniu się z "Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.
  • oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 23.09.2020r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory (parter – sala obsługi).

Termin składania ofert ustala się na dzień 24.09.2020 r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2020 r. o godz. 11ºº   w Sali Świetlicy „SMOK” w Żorach, osiedle Korfantego, Pawilon Usługowy PU- 10, (pomiędzy ul. Osińską a Powiatowym Urzędem Pracy).

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych. Zobowiązuje się oferentów biorących udział w przetargu w czasie epidemii, do uczestnictwa z zachowaniem środków ochrony osobistej: maska ochronna lub przyłbica oraz jednorazowe rękawiczki.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego PU-11 tel.  32 478 81 82  

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

1.

PU- 16 os.700 Lecia Żor

189,43m²

2.

PU-2 os. Ks. Władysława

80,78 m²

3.

PU-7 os. Powstańców Śląskich

201,40 m²

4.

PU-12 os. Pawlikowskiego

120,80 m²

5.

PU-13 os. Pawlikowskiego

212,44 m²

6.

PU-15 os. Sikorskiego

125,99 m²

7.

PU-12 os. Pawlikowskiego  Hala targowa – boksy

boksy o różnych powierzchniach

8.

PU-11 os. Korfantego  bud. Dyrekcji

12,55 m²

9.

Os. Sikorskiego Okrężna 3

(II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

10.

Os. Sikorskiego Okrężna 3

(II piętro bud Administracji -pomieszczenie ciemne)

15,75 m²

11.

PU-8 os. Powstańców Śląskich (piwnice)

171,67 m²

12.

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

197,41 m²

13.

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

279,00 m²

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, os. Korfantego PU-11 tel. 32 4788182 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500, w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.