Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8

Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników w zakresie napraw w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej z dn. 12.12.2016 r.

I Obowiązki spółdzielni.

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach w ramach pobieranych opłat od użytkowników lokali na poczet eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz na poczet funduszu remontowego nieruchomości, zapewnia utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym i estetycznym.
 2. Spółdzielnia zobowiązana jest do remontów wewnątrz lokali:

   2.1. Przewodów instalacji wodociągowej wraz z podejściami do urządzeń czerpalnych, bez urządzeń czerpalnych, armatury i wężyków,

Czytaj więcej: Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników...

Regulamin Nr 4/2010 w sprawie używania lokali, porządku domowego w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach z dnia 22.01.2010 r.

I.   Przepisy w zakresie utrzymania porządku i czystości.

 1. Przestrzeganie porządku i czystości w obrębie lokali mieszkalnych i pomieszczeń ogólnego użytku oraz wokół obejścia domowego jest obowiązkiem wszystkich lokatorów.
  1. Sprzątanie na klatkach schodowychza wyjątkiem przejść komunikacyjnych (w budynkach wysokich) oraz piwnic i wejść do budynków należy do obowiązków lokatorów.
  2. Sprzątanie piwnic, przejść komunikacyjnych oraz wejść do budynków należy do Administracji Osiedla.

Czytaj więcej: Regulamin Nr 4/2010 w sprawie używania lokali,...

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

 § 1

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1222 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne  (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami).
 3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.
 4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.150 z późniejszymi zmianami).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń administracji i innych pomieszczeń wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania (zwaną dalej instalacją c.o.) na zasobach S.M.
 2. Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dokonuje się dla budynku każdej określonej nieruchomości, wydzielonej w zasobach spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

§ 3

Ujęte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Użytkownik lokalu:

 1. osoba fizyczna lub prawna posiadająca spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu,
 2. lokator w rozumieniu ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150 z poźniejszymi zmianami),
 3. właściciela samodzielnego lokalu mieszkalnego - w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz.903),
 4. najemcę lokalu użytkowego, który zawarł ze Spółdzielnią umowę najmu lokalu użytkowego w nieruchomości mieszkalnej lub w pawilonie użytkowym,
 5. osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego.

2. Podzielnik kosztów ogrzewania – urządzenie wskaźnikowe, montowane na grzejniku, które rejestruje określone dane fizyczne odnoszące się do funkcjonowania tego grzejnika w okresie rozliczeniowym; powyższe dane wprowadzone do algorytmu rozliczeń, pozwalają na ustalenie udziału kosztu ciepła oddanego przez grzejnik, w koszcie ciepła dostarczonego do budynku.

3. Licznik ciepła – urządzenie pomiarowe służące do pomiaru ilości ciepła w jednostkach [GJ].

4. Koszty energii cieplnej - koszty ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz dostawcy ciepła do nieruchomości w zasobach Spółdzielni opisane w § 3 regulaminu.

5. Lokal - lokal mieszkalny, użytkowy, pomieszczenie administracyjne lub gospodarcze.

6. Lokal nieopomiarowany – lokal, nie rozliczany wg wskazań podzielników kosztów ogrzewania lub wskazań liczników ciepła.

7. Spółdzielnia- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach.

8. Dostawca ciepła – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nim. Na dzień zatwierdzenia regulaminu dostawcą ciepła jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

9. Firma rozliczeniowa - podmiot prowadzący działalność gospodarczą i usługi w zakresie rozliczenia kosztów ciepła na poszczególne lokale znajdujące się w tych nieruchomościach.

 § 4

1. Poszczególne elementy instalacji centralnego ogrzewania jak rury przyłączeniowe (piony, poziomy, gałązki), grzejniki, zawory termostatyczne, zawory podpionowe, węzły c.o., bez względu na rodzaj prawa do lokalu stanowią część składową budynku i stanowią wspólną własność wszystkich współwłaścicieli danej nieruchomości.

2. Na wszystkich grzejnikach w lokalach mieszkalnych za wyjątkiem łazienek i kuchni (oprócz kuchni w budynkach o nr 2-13 i 36 na os.Sikorskiego) montowane są: podzielniki kosztów ogrzewania, blokada ograniczająca nastawę głowicy do min 16ºC oraz plomba głowicy termostatycznej. W przypadku zużycia się głowicy lub blokady ograniczającej nastawę głowicy, Spółdzielnia wymienia je na głowicę z fabryczną blokadą rozpoczynającą się od cyfry 2 oznaczającą minimalną temperaturę 16ºC.

3. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja użytkownika w instalację c.o. bez zgody Zarządu  Spółdzielni, a w szczególności:

 1. demontaż istniejących lub montaż dodatkowych grzejników, powiększenie lub zmniejszenie istniejących oraz wymiana grzejników dotychczasowych,
 2. zmiana nastawy wstępnej zaworu,
 3. demontaż blokady nastawy wstępnej lub demontaż zaworu termostatycznego,
 4. uszkodzenie plomby na blokadzie nastawy wstępnej,
 5. spuszczanie wody z instalacji c.o.

4. Podzielniki kosztów ogrzewania w lokalach stanowią własność firmy rozliczeniowej, chyba że zapisy odrębnej umowy stanowią inaczej.

5. Właścicielem liczników ciepła jako podliczników w pawilonach handlowo-usługowych jest Spółdzielnia.


 

II. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI Z DOSTAWCĄ CIEPŁA

 § 5

1. Na koszty całkowite zakupywanego od dostawcy ciepłą składają się:

   1) tzw. koszty stałe, płatne przez 12 miesięcy w roku, w skład których wchodzą:

 1. opłaty za moc zamówioną [MW],
 2. opłaty za usługi przesyłowe [MW],

   2) tzw. koszty zmienne, płatne w okresie gdy zaistnieje okoliczność (sezon grzewczy), w skład których wchodzą:

 1. opłaty za zużytą energię cieplną wynikające z wartości zużytego ciepła wykazanego przez urządzenia pomiarowe [GJ],
 2. opłaty za usługę przesyłową zmienną [GJ],
 3. opłata za uzupełnienie ubytków nośnika ciepłą [m3],
 4. opłata za dodatkowe wznowienie, przerwanie dostawy ciepła,
 5. inne opłaty związane z dostawą ciepła do budynku.

2. Opłaty wymienione w pkt.1 wynikają z faktur dostarczonych przez Dostawcę ciepła w okresie rozliczeniowym i są pokrywane w pełni przez Spółdzielnię.


 

III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI

§ 6

 1. Okres rozliczeniowy obejmuje 12 miesięcy (rok) i jest określony w umowie z Firmą rozliczeniową, z którą Spółdzielnia zawarła umowę rozliczeniową.
 2. Dopuszcza się określenie innego okresu rozliczeniowego niż w pkt.1. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni, na umotywowany, uzasadniony wniosek Zarządu.

 § 7

1. Obsługę systemu indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o wskazania podzielników kosztów ogrzewania, w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania, dokonuje Firma rozliczeniowa, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią.

2. Rozliczenie z użytkownikami lokali odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz zasad określonych w umowie rozliczeniowej, zawartej pomiędzy Spółdzielnią a Firmą rozliczeniową.

3. Całkowity koszt dostarczenia ciepła do budynku, o którym mowa w § 5 pkt.1, zostaje podzielony na części:

a) stałą, podlegającą rozliczeniu na wszystkie lokale, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej,
b) zmienną, podlegającą rozliczeniu według wskazań podzielników kosztów ogrzewania, zainstalowanych na grzejnikach.

4. Wielkość części stałej i zmiennej ustalana jest przez Zarząd na podstawie:

a) analizy wysokości udziału kosztów stałych i zmiennych wg §5 pkt.1 poz. 1 i 2 w całkowitych poniesionych kosztach ciepła,
b) analizy udziału nieopomiarowanych elementów instalacji centralnego ogrzewania w generowanych kosztach ciepła.

5. Zarząd przed każdym okresem rozliczeniowym, zatwierdza proporcję części stałej do zmiennej i informuje pisemnie o tym Radę Nadzorczą.

6.Należność z tytułu dostarczonego do lokalu ciepła powiększa się o:

a) koszt rozliczenia lokali, w wysokości zgodnej z umową Spółdzielni z Firmą rozliczeniową
b) koszt innych usług wykonanych przez Firmę rozliczeniową, w wysokości zgodnej z umową Spółdzielni z Firmą rozliczeniową np. przełożenie podzielnika po wymianie grzejnika, dodatkowe odczyty podzielnika, wymiana uszkodzonego podzielnika, o ile koszt ten wynika z wniosku lub winy użytkownika lokalu.

7. W systemie indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania stosuje się współczynniki korekcyjne lokalowe (LAF), uwzględniające zwiększone zużycie ciepła w lokalach, w związku z jego usytuowaniem w bryle budynku.

8. Przyjmuje się współczynniki lokalowe opracowane przez wyspecjalizowane instytucje (COBRTI INSTAL), lub współczynniki lokalowe obliczone na podstawie dokumentacji technicznej. W uzasadnionych technicznie przypadkach, Zarząd może dokonać określenia współczynnika lokalowego dla lokali, uwzględniając odmienne od założonych warunki techniczne i wady lokalu lub budynku.

9. W systemie indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania stosuje się współczynniki grzejnikowe (UF), uwzględniające typ, rodzaj i moc grzewczą grzejnika. Wysokość współczynnika grzejnikowego określa Firma rozliczeniowa zgodnie z założeniami posiadanego system rozliczeniowego.

10. Użytkownik lokalu zobowiązany jest wnosić miesięczne zaliczki na poczet centralnego ogrzewania, wraz z opłatami za lokal, w wysokości zatwierdzonej przez Zarząd, wyliczonej przez Firmę rozliczeniową, w oparciu o zużycie ciepła w sezonie poprzednim okresie rozliczeniowym. Wysokość zaliczki uwzględnia wskaźnik wzrostu kosztów ogrzewania w zbliżającym się sezonie grzewczym, w związku z ewentualną zmianą cen energii cieplnej lub spodziewaną niższą średnią temperaturą dobową w sezonie.

11. Użytkownik lokalu ma prawo zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o zmianę wysokości zaliczki na poczet centralnego ogrzewania. Wniosek powinien być uzasadniony.

12. Zmiana wysokości zaliczki może nastąpić w trakcie okresu rozliczeniowego.

13. Dostarczenie do użytkowników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania na poszczególne lokale z naliczonymi zaliczkami, następuje po okresie rozliczeniowym, niezwłocznie po otrzymaniu rozliczenia od Firmy rozliczeniowej, sprawdzeniu i zatwierdzeniu rozliczenia przez Zarząd.

14. W przypadku, gdy wpłacone zaliczki na poczet c.o. będą niższe niż należności wynikające z rozliczenia indywidualnego, użytkownik lokalu zobowiązany jest w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono rozliczenie, pokryć wskazaną różnicę.

15. W przypadku, gdy wpłacone zaliczki na poczet c.o. będą wyższe niż należności wynikające z indywidualnego rozliczenia, Spółdzielnia zaliczy nadpłatę na poczet najbliższych opłat eksploatacyjnych za zajmowany lokal.

16. W przypadku, gdy użytkownik ma zaległości w opłatach eksploatacyjnych wobec Spółdzielni, nadwyżka w pierwszej kolejności zaliczona będzie na poczet odsetek, a później należności z tytułu opłat za lokal.

17. W przypadku zamiany lub zbycia prawa do lokalu, a także w przypadku jego nabycia w drodze spadkobrania, darowizny lub zakupu, Spółdzielnia nie dokonuje odczytu pośredniego. Wynik tego rozliczenia (dopłata lub zwrot) będzie stanowił korektę należności czynszowych użytkownika, który posiada tytuł prawny do lokalu w chwili jego rozliczenia, chyba że osoby: zbywająca i przejmująca lokal uzgodnią kogo ma obciążać wynik tego rozliczenia i poinformują o tym pisemnie spółdzielnię.

§ 8

 1. Dopuszcza się rezygnację z indywidulanego rozliczania lokalu wg podzielników, w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania. Użytkownik lokalu może wnioskować w tym zakresie do Zarządu. Po zatwierdzeniu wniosku, lokal rozliczany będzie z kosztów ciepła wg zasad dla lokalu nieopomiarowanego w całym okresie rozliczeniowym. Decyzja o zmianie sposobu rozliczenia danego lokalu , musi być przekazana pisemnie do Spółdzielni najpóźniej w terminie 1-go miesiąca od uzyskania rozliczenia c.o. za poprzedni okres rozliczeniowy.
 2. Dopuszcza się rezygnację użytkowników lokali danego budynku z rozliczania wg wskazań podzielników kosztów na rozliczanie wg powierzchni użytkowej lokali. Warunkiem zmiany sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania jest złożenie, w terminie do 45 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, pisemnej rezygnacji z rozliczania wg podzielników przez większość użytkowników danego budynku. Przez większość, o której mowa, rozumie się 80% + 1 użytkowników, przy czym w odniesieniu do jednego lokalu zostaje uwzględniona tylko jedna rezygnacja.
 3. Zmiana sposobu rozliczania następuje od następnego okresu rozliczeniowego, o ile spełniony był warunek terminu złożenia wniosku. Podzielniki nie zostają zdemontowane, a użytkownicy lokali spłacają raty za podzielniki kosztów na takich samych warunkach jak pozostali użytkownicy lokali w zasobach spółdzielni, do końca umowy rozliczeniowej, zawartej pomiędzy Spółdzielnią a Firmą rozliczeniową.
 4. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania budynku, ze zmienionym systemem rozliczeń, odbywa się poprzez podział kosztów określonych w §5 pkt.1 regulaminu proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.
 5. Zmianę sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania budynku zatwierdza Rada Nadzorcza w formie uchwały.
 6. Po podjęciu uchwały, o której mowa w pkt.5, Zarząd zatwierdza wysokość zaliczek na poczet centralnego ogrzewania dla poszczególnych lokali i powiadamia o tym użytkowników lokali, przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.

§ 9

1. Lokale nieopomiarowane rozliczane są z zastosowaniem miesięcznej opłaty ryczałtowej.

2. Wysokość opłaty ryczałtowej ustala się odrębnie dla każdego budynku i jest to stwierdzony koszt ogrzania 1m2 lokalu z zamontowanymi podzielnikami, usytuowany w tym budynku, w którym zanotowano maksymalne wartości jednostkowe zużycia w przeliczeniu na 1 m2 tego lokalu.

3. Wysokość opłaty ryczałtowej obliczana jest na podstawie wyników ostatniego zamkniętego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania. Wysokość opłat zatwierdzana jest przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

4. Opłaty ryczałtowe stosuje się w przypadkach:

a) braku zgody użytkownika lokalu na montaż podzielników lub liczników ciepła,
b) oświadczenia użytkownika lokalu o braku zgody na rozliczenie wg podzielników lub liczników ciepła,
c) nie udostępnienie lokalu do kontrolnego odczytu podzielników lub liczników ciepła,
d) samowolny demontaż podzielników w lokalu,
e) uszkodzenia plomb na podzielniku lub liczniku ciepła,
f)  ingerencji w instalację centralnego ogrzewania, bez zgody Zarządu Spółdzielni, skutkującej zwiększonym zużyciem ciepła w lokalu,
g) przesunięcia lub obniżenia podzielników w inne miejsce niż wyznaczone przez firmę montującą podzielniki.

§ 10

 1. Odczyty wskazań podzielników kosztów centralnego ogrzewania dokonuje się radiowo po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Odczytu dokonuje Firma rozliczeniowa na podstawie i na zasadach zawartej ze Spółdzielnią umowy. Odczyty drogą radiową nie wymagają potwierdzenia użytkowników lokali.
 2. Jeżeli z przyczyn technicznych, odczyt drogą radiową nie będzie możliwy, użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnić lokal w celu dokonania kontrolnego odczytu bezpośredniego zainstalowanych podzielników, w terminie uzgodnionym pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikiem lokalu. Kontroli dokonuje pracownik Firmy rozliczeniowej lub Spółdzielni. Odczyt kontrolny zostanie uwzględniony w rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania, jeżeli będzie wykonany nie później niż 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.
 3. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu w lokalu, rozliczenie kosztów ciepła wykonywane będzie wg zasad dotyczących rozliczenia lokali nieopomiarowanych.

§ 11

1. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) udostępnienia lokalu przedstawicielom Spółdzielni w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania instalacji grzewczych i urządzeń systemu rozliczeń kosztów c.o.,
b) udostępnienia lokalu firmie rozliczającej lub osobom działającym w jej imieniu w celu dokonania montażu, konserwacji odczytu lub sprawdzenia prawidłowości działania i eksploatacji urządzeń pomiarowych znajdujących się w lokalu, po uprzednim zawiadomieniu o terminie dokonania czynności,
c) niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni o uszkodzeniach podzielników, termozaworów oraz plomb,
d) utrzymywania w sezonie grzewczym temperatury wewnątrz lokali nie niższej jak 16ºC, z grzejników zainstalowanych w lokalu,
e) pokrycia kosztów uszkodzonych z jego winy części instalacji centralnego ogrzewania, plomb, podzielnika kosztów ogrzewania lub licznika ciepła,
f)  pokrycia kosztów montażu, serwisu podzielników kosztów ogrzewania lub liczników ciepła.

2. Spółdzielnia zobowiązana jest:

a) prowadzić ewidencję kosztów związanych z centralnym ogrzewaniem i kosztów rozliczeniowych na poszczególne budynki,
b) informować firmę rozliczeniową o osobach posiadających tytuły prawne do lokali, o konieczności przełożenia podzielnika w przypadkach wymiany grzejników w lokalach,
c) organizować wymianę podzielników kosztów ogrzewania, w związku z upływem zalecanego okresu działania podzielników i wyczerpaniem baterii w istniejących podzielnikach.     


IV. ZASADY ROZLICZEŃ LOKALI W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

 § 12

1. W przypadku uszkodzenia plomby, podzielnika kosztów ogrzewania, bądź braku możliwości określenia rocznego zużycia jednostek przy pojedynczym grzejniku, zużycie dla tego grzejnika określa się według:

a) średniego odczytu podzielników w budynku (jeśli uszkodzenie było zgłoszone przed odczytem),
b) średniego odczytu podzielników w budynku powiększonego o 50% (jeśli uszkodzenie nie było zgłoszone przed odczytem).

2. W przypadku uszkodzenia plomb lub podzielnika kosztów ogrzewania przez użytkownika lokalu lub jego domowników w lokalu wyposażonym tylko w jeden podzielnik, lub w przypadku uszkodzenia dwóch lub więcej plomb lub podzielników kosztów ogrzewania, użytkownik zobowiązany jest do zapłaty należności za okres rozliczeniowy wg zasad przewidzianych dla lokali nieopomiarowanych, określonych w § 9.

3. W przypadku wątpliwości co do świadomej ingerencji użytkownika lokalu w podzielnik kosztów ogrzewania, po obciążeniu go na zasadach lokalu nieopomiarowanego, po odwołaniu użytkownika od tej decyzji, Zarząd indywidualnie podejmie decyzję o sposobie ustalenia ilości ciepła dla uszkodzonego podzielnika.

4. Jeżeli uszkodzenie podzielnika kosztów ogrzewania lub plomby będzie miało miejsce ponownie w następnych okresach rozliczeniowych u danego użytkownika lokalu, to lokal zostanie rozliczony według zasad przewidzianych dla rozliczania lokali nieopomiarowanych, określonych w § 9.

5. W przypadku uszkodzenia podzielnika kosztów ogrzewania z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu przy rozliczaniu uwzględnia się średnie wskazania podzielników zabudowanych odpowiednio w danym mieszkaniu. W przypadku lokalu wyposażonego tylko w jeden podzielnik - na podstawie średniego odczytu podzielników w budynku z zastosowaniem współczynników korekcyjnych: lokalowego i grzejnikowych.

6. W przypadku uszkodzenia dwóch lub więcej podzielników z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu, przy rozliczeniu uwzględnia się średnie zużycie jednostek w budynku, uwzględniające współczynniki korekcyjne: lokalowy i grzejnikowe w przeliczeniu na m2.

7. W przypadku montażu podzielników kosztów ogrzewania w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, koszt dla tego lokalu zostaje określony:

1) od rozpoczęcia okresu rozliczeniowego do dnia montażu podzielników – jak dla lokalu nieopomiarowanego, wg § 9,
2) od dnia montażu podzielników - na podstawie wskazań podzielników z uwzględnieniem  współczynników korekcyjnych lokalowych i grzejnikowych.

 


 

V. ZASADY ROZLICZEŃ LOKALI W PAWILONACH HANDLOWO-USŁUGOWYCH

 § 13

1. Budynki wyposażone w liczniki główne ciepła.

Koszty centralnego ogrzewania rozlicza się w oparciu o poniesione koszty na zakup ciepła wynikające z faktur dostawcy ciepła. Użytkownicy lokali uiszczają opłaty za c.o. następująco :
a) Opłatę stałą, wyrażoną w zł. Opłata stała płatna jest przez 12 miesięcy w roku i zawiera miesięczne koszty stałe, o których mowa w §5 pkt.1 poz.1) Regulaminu, naliczone przez dostawcę ciepła na dany pawilon ( segment pawilonu ), przypadające na dany lokal według udziału tego lokalu w powierzchni grzewczej w całej nieruchomości.
b) Opłatę zmienną, wyrażoną w zł. Opłata zmienna płatna jest za miesiące, w których wystąpiła dostawa ciepła i zawiera miesięczne koszty zmienne, o których mowa w §5 pkt. 1 poz. 2) Regulaminu, naliczone przez dostawcę ciepła na dany pawilon ( segment pawilonu ), przypadające na dany lokal według udziału tego lokalu w powierzchni grzewczej w całej nieruchomości.
c) W w/w budynkach, w których koszty ogrzewania rozliczane są wg wynajmowanej powierzchni, na uzasadniony wniosek zainteresowanego najemcy, Zarząd może podjąć decyzję o obniżeniu kosztów ogrzewania w lokalu o charakterze magazynowym, o ile nie wpłynie to negatywnie na strukturę techniczną obiektu i na koszty ogrzewania pomieszczeń sąsiednich.

2. Budynki wyposażone w główne liczniki ciepła oraz indywidualne liczniki w poszczególnych lokalach.

Koszty ogrzewania rozlicza się w oparciu o poniesione koszty za zakup ciepła wynikające z faktur dostawcy ciepła. Użytkownicy lokali uiszczają opłaty za c.o. następująco:
a) Opłatę stałą, wyrażoną w zł. Opłata stała płatna jest przez 12 miesięcy w roku i zawiera miesięczne koszty stałe, o których mowa w §5 pkt.1 poz.1) Regulaminu, naliczone przez dostawcę ciepła na dany pawilon ( segment pawilonu ), przypadające na dany lokal według udziału tego lokalu w powierzchni grzewczej w całej nieruchomości,
b) Opłatę zmienną wyrażoną w zł. Opłata zmienna płatna jest za miesiące, w których wystąpiła dostawa ciepła i zawiera miesięczne koszty zmienne, o których mowa w § 5 pkt. 1 2) Regulaminu, naliczone przez dostawcę ciepła na dany pawilon (segment pawilonu), przypadające na dany lokal w proporcji do wskazań podlicznika ciepła danego lokalu,
c) W przypadku braku możliwości odczytu podlicznika ciepła, opłata zmienna określana jest w oparciu o szacowaną ilość ciepła wg proporcji poprzednich miesięcy lub w odniesieniu do ilości ciepła zarejestrowanej na liczniku głównym pawilonu ( segmentu pawilonu ).

3. Budynki wyposażone w główne liczniki ciepła oraz podzielniki kosztów ogrzewania w poszczególnych lokalach.

Koszty ogrzewania rozlicza się w oparciu o poniesione miesięczne koszty za zakup ciepła wynikające z faktur dostawcy ciepła, powiększonych o koszty rozliczeń wynikających z umowy pomiędzy Spółdzielnią a Firmą rozliczeniową. Użytkownicy lokali rozliczani są na zasadach opisanych w § 7 pkt. 1-9, § 8 pkt. 1,4, § 9 pkt. 1-2,4, § 10 pkt. 1-3, § 11 pkt. 1-2 Regulaminu. Okres rozliczeniowy, wysokość opłat ryczałtowych oraz zasady rozliczeń w sytuacjach szczególnych określa Zarząd.

4. Opłaty za pobraną energię cieplną uiszczane są na podstawie faktur wystawianych przez Spółdzielnię w terminach określonych na fakturach.

 


 

VI. LEGALIZACJA

§ 14

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 5 poz. 29), ciepłomierze mają okres ważności dowodów legalizacji pierwotnej i jednostkowej, a także ponownej - 5 lat. Po upływie tego okresu – urządzenia pomiarowe wymagają legalizacji albo wymiany na nowy.
 2. Legalizację (wymianę) ciepłomierzy przeprowadza Spółdzielnia.
 3. Ciepłomierze po legalizacji (wymianie) muszą być pokontrolnie odebrane i zaplombowane przez upoważnionego przez Spółdzielnię pracownika.
 4. Koszty wymiany ciepłomierzy pokrywane są z opłat wnoszonych przez użytkowników lokali opomiarowanych w wysokości określonej przez Zarząd Spółdzielni.
 5. W przypadku uszkodzenia ciepłomierza z winy użytkownika lokalu, wszelkie koszty związane z przywróceniem do prawidłowego stanu pokrywa dodatkowo użytkownik lokalu.
 6. O terminie legalizacji lub wymiany ciepłomierzy Spółdzielnia zawiadamia użytkowników lokali z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 7. W przypadku nieobecności użytkownika lokalu w wyznaczonym terminie, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się ze Spółdzielnią w celu ustalenia dodatkowego terminu udostępnienia lokalu.


 VII. REKLAMACJE

§ 15

 1. Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów c.o. należy składać w Zarządzie Spółdzielni w terminie 30 dni od momentu otrzymania rozliczenia kosztów c.o.
 2. Rozpatrzenie reklamacji winno nastąpić w terminie 30 dni, od daty wniesienia reklamacji.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Z dniem uchwalenia niniejszego regulaminu traci ważność ,, Regulamin rozliczania centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach” zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2011 z dnia 15.02.2011 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2011 r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 r. Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 01.07.2015 r. wraz ze zmianami od 01.01.2020 r. zatwierdzonych Uchwałą nr 49/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach z dnia 09.12.2019 r.

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze.
 4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 5. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.
 6. Regulamin ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

Czytaj więcej: Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i...