Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Sikorskiego

Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników w zakresie napraw w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej z dn. 12.12.2016 r.

I Obowiązki spółdzielni.

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach w ramach pobieranych opłat od użytkowników lokali na poczet eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz na poczet funduszu remontowego nieruchomości, zapewnia utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym i estetycznym.
 2. Spółdzielnia zobowiązana jest do remontów wewnątrz lokali:

   2.1. Przewodów instalacji wodociągowej wraz z podejściami do urządzeń czerpalnych, bez urządzeń czerpalnych, armatury i wężyków,

Czytaj więcej: Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników...

Regulamin Nr 4/2010 w sprawie używania lokali, porządku domowego w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach z dnia 22.01.2010 r.

I.   Przepisy w zakresie utrzymania porządku i czystości.

 1. Przestrzeganie porządku i czystości w obrębie lokali mieszkalnych i pomieszczeń ogólnego użytku oraz wokół obejścia domowego jest obowiązkiem wszystkich lokatorów.
  1. Sprzątanie na klatkach schodowychza wyjątkiem przejść komunikacyjnych (w budynkach wysokich) oraz piwnic i wejść do budynków należy do obowiązków lokatorów.
  2. Sprzątanie piwnic, przejść komunikacyjnych oraz wejść do budynków należy do Administracji Osiedla.

Czytaj więcej: Regulamin Nr 4/2010 w sprawie używania lokali,...

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach - obowiązuje od 01.09.2020 r.

                                                                                                                             Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/2020 Rady Nadzorczej z dnia 06.07.2020 r.

 Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

 §1

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 845).
 2. Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późniejszymi zmianami).
 3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.
 4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 611).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065).

Czytaj więcej: Regulamin rozliczania kosztów centralnego...

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze.
 4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 5. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.
 6. Regulamin ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

Czytaj więcej: Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i...