Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8

Regulamin Nr 4/2010 w sprawie używania lokali, porządku domowego w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach z dnia 22.01.2010 r.

I.   Przepisy w zakresie utrzymania porządku i czystości.

 1. Przestrzeganie porządku i czystości w obrębie lokali mieszkalnych i pomieszczeń ogólnego użytku oraz wokół obejścia domowego jest obowiązkiem wszystkich lokatorów.
  1. Sprzątanie na klatkach schodowychza wyjątkiem przejść komunikacyjnych (w budynkach wysokich) oraz piwnic i wejść do budynków należy do obowiązków lokatorów.
  2. Sprzątanie piwnic, przejść komunikacyjnych oraz wejść do budynków należy do Administracji Osiedla.
 2. Przepisy w zakresie higieny i estetyki budynków, osiedla i otoczenia.
  1. Wyrzucanie przez okno i balkony śmieci, niedopałków papierosów, odpadów bądź wylewania wody lub innych płynów jest zabronione.
  2. Śmieci i odpadki należy wyrzucać w miejscach do tego celu wyznaczonych.
   W razie rozsypania śmieci bądź rozlania płynów na klatce schodowej lokator zobowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.
  3. Lokator odpowiada również za zanieczyszczenia spowodowane przez dzieci oraz psy i koty.
  4. Z uwagi na możliwość przerw w dostawach wody, krany wodociągowe winny być zawsze dokręcone.
  5. Trzepanie może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych i w ustalonych godzinach tzn. od 700do 2000.
  6. Zabrania się trzepania rzeczy na loggiach, klatkach schodowych i w oknach.
  7. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach okiennych winno odbywać się z zachowaniem ostrożności, tak aby strugi wody z ziemią nie ściekały po murze i nie wyrządzały szkód.
  8. Instalowanie skrzynek na kwiaty na loggiach i w oknach musi zapewnić bezpieczeństwo przechodniów i mieszkańców lokali położonych poniżej.
  9. Zabrania się samowolnych prób regulacji centralnego ogrzewania, jak np. zmiany wielkości grzejników.
  10. Zabrania się po godz. 20oo używania: wiertarek, młotów udarowych i wykonywania innych robót zakłócających spokój mieszkańców.

II. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 1. W suszarniach, wózkowniach, korytarzach, komórkach itp. pomieszczeniach nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych. Przejść nie wolno zastawiać meblami, opakowaniami, wózkami lub innymi rzeczami utrudniającymi swobodne poruszanie się w przypadku pożaru.
 2. Na klatkach schodowych, w dźwigach osobowych i przejściach komunikacyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 3. W piwnicach nie wolno przechowywać motocykli, motorowerów, materiałów łatwopalnych.
 4. Palenie tytoniu i używanie niebezpiecznego ognia w piwnicy jest surowo zabronione. Przy używaniu łatwopalnych środków piorących lub czyszczących należy zachować szczególną ostrożność.
 5. Zabrania się parkowania samochodów na drogach dojazdowych do budynków i na drogach wewnątrzosiedlowych   ze względu na utrudnienie dojazdu pojazdów straży pożarnej i karetek pogotowia ratunkowego z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

III. Przepisy w zakresie współżycia mieszkańców.

 1. Zasadniczym warunkiem współżycia wszystkich mieszkańców budynku winna być wzajemna pomoc i nie zakłócanie spokoju i odpoczynku.
 2. Dzieci powinny bawić się w miejscach na ten cel przeznaczonych. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci, hałasowanie, brudzenie ścian, niszczenie urządzeń i instalacji oraz niszczenie zieleńców odpowiedzialni są rodzice.
 3. W godzinach od 2200 do 600 obowiązuje w domu cisza nocna.
 4. Psy należy wyprowadzać na smyczy poza obręb domu, ze względu na możliwość zanieczyszczenia posesji oraz bezpieczeństwo mieszkańców.
  W przypadku zanieczyszczenia klatki schodowej, obowiązek posprzątania spoczywa na właścicielu psa i kota.
 5. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych na drogach wewnątrzosiedlowych.

IV. Pozostałe przepisy.

 1. Szafki reklamowe i szyldy mogą być instalowane po uprzednim uzyskaniu zgody Spółdzielni.
 2. Zakładanie anten radiowych i telewizyjnych jest dozwolone za zgodą administracji i tylko przez osoby fachowo do tego przygotowane.
 3. Z urządzeń dźwigowych należy korzystać zgodnie z instrukcją. Zabrania się przewożenia w kabinie dźwigu przedmiotów, które mogłyby spowodować uszkodzenie bądź zanieczyszczenie kabiny. Nie wolno przeciążać dźwigu ponad maksymalne, dopuszczalne obciążenie.
 4. W razie uporczywego i złośliwego przekraczania postanowień regulaminu Zarząd Spółdzielni może kierować wnioski na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego lub sądowego.

Traci moc :

„Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach” zatwierdzony Uchwałą Nr 55/2003 z dnia   04.04.2003 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach Nr 15/2010 z dnia 22.01.2010 r. z mocą obowiązującą od dnia zatwierdzenia.