Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9
Os. Sikorskiego

Regulamin Programu "Rewitalizacja Osiedli" Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Regulamin Programu „Rewitalizacja Osiedli” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

 1. Celem programu „Rewitalizacja Osiedli” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców zasobów mieszkaniowych poprzez:
  1.1 Zagospodarowanie przestrzeni między budynkami;
  1.2 Wytyczenie i wykonanie dróg pożarowych, spełniających wymagania ustawowe w tym zakresie;
  1.3 Wytyczenie terenów i wykonanie nowych miejsc parkingowych i postojowych oraz poprawienie wskaźnika ilości miejsc postojowych do ilości lokali na każdym osiedlu;
  1.4 Wytyczenie na terenach mienia Spółdzielni stref ciszy i odpoczynku;
  1.5 Wytyczenie na terenach mienia Spółdzielni stref głośnych: place zabaw, miejsca spotkań;
  1.6 Wytyczenie na osiedlach tras do spacerów i jazdy na rowerach;
  1.7 Budowa, przebudowa chodników do parkingów i chodników przed budynkami.
 2. Program realizowany jest na terenach mienia Spółdzielni oraz w zakresie dróg, chodników i parkingów, także na terenach przyległych do mienia Spółdzielni, należących do Urzędu Miasta Żory, na warunkach uzgodnionych z właścicielem terenu.
 3. Program realizowany jest w ramach środków posiadanych na wyodrębnionym funduszu remontowym – rewitalizacja, zgodnie z zapisami §10 pkt 1d oraz §11 pkt 4 Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, zatwierdzonego uchwałą nr 81/2015 przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.
 4. Fundusz remontowy - rewitalizacja zasilany jest ze środków:
  1. Z nadwyżki bilansowej prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej, zgodnie z uchwałami podejmowanymi każdego roku przez Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.
  2. Zgromadzonych każdego roku na funduszu remontowym – rewitalizacja, w ramach uchwalonych przez Radę Nadzorczą stawek odpisu na fundusz remontowy – rewitalizacja.
  3. Z dostępnych źródeł zewnętrznych w ramach umów dofinansowania, refinansowania itp.
 5. Program „Rewitalizacja Osiedli” realizowany jest rzeczowo każdego roku na podstawie Planu remontów mienia – rewitalizacja, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, w ramach przewidywanych lub posiadanych środków finansowych na funduszu remontowym – rewitalizacja. Plan remontów – rewitalizacja jest częścią Planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, zgodnie z zapisami §39 pkt 3 oraz §93 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.
 6. Priorytetem w doborze zadań na każdy rok, w ramach przewidywanych lub posiadanych środków planu remontowego – rewitalizacja jest:
  1. Wykonanie zaleceń, decyzji i nakazów jednostki Państwowej Straży Pożarnej, wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
  2. Wykonanie miejsc parkingowych na każdym osiedlu w zasobach Spółdzielni, w obrębie budynków o najniższym wskaźniku miejsc postojowych na 100 lokali mieszkalnych.
  3. Wykonanie dróg pożarowych, parkingów i chodników na terenach Miasta Żory, w ramach możliwych do pozyskania środków z Urzędu Miasta Żory.
  4. Wykonanie zadań towarzyszących budowie dróg pożarowych i parkingów: chodniki, zagospodarowanie zieleni, zagospodarowanie i ogrodzenie placów zabaw.
 7. Program realizowany jest w oparciu o opracowaną wstępnie w 2016r. przez Zarząd koncepcję Programu „Rewitalizacja Osiedli”.
 8. Zakres poszczególnych zadań, planowanych do realizacji na kolejny rok, konsultowany jest społecznie podczas organizowanych przez Zarząd Jesiennych Spotkań z mieszkańcami zasobów Spółdzielni.
 9. Szczegółowy zakres zadania wynikać będzie z dokumentacji projektowej opracowanej przez uprawnioną osobę i uzgodnionej z instytucjami zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
 10. Regulamin niniejszy zatwierdzony został Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach Nr 62/2016 z dnia 25.08.2016 r., z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.
Attachments:
Download this file (Regulamin Programu Rewitalizacja Osiedli.pdf)Regulamin Programu Rewitalizacja Osiedli.pdf[ ]169 kB602 Downloads