Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. Sikorskiego
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11

Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników w zakresie napraw w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej z dn. 12.12.2016 r.

I Obowiązki spółdzielni.

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach w ramach pobieranych opłat od użytkowników lokali na poczet eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz na poczet funduszu remontowego nieruchomości, zapewnia utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym i estetycznym.
 2. Spółdzielnia zobowiązana jest do remontów wewnątrz lokali:

   2.1. Przewodów instalacji wodociągowej wraz z podejściami do urządzeń czerpalnych, bez urządzeń czerpalnych, armatury i wężyków,

 

 1. Użytkownik lokalu może dokonać we własnym zakresie na własny koszt wymiany podejść do urządzeń czerpalnych – po uzyskaniu pisemnej zgody Spółdzielni. Po wykonaniu instalacji wymagany jest protokolarny odbiór instalacji przez Spółdzielnię.
 2. W przypadku wymiany w danym roku przez Spółdzielnię instalacji wodociągowej w budynku (wraz z podejściami do urządzeń czerpalnych), zgodnie z planem remontów, użytkownik lokalu, który wymienił instalację zgodnie z poz. 2.1a, może otrzymać zwrot poniesionych w tym zakresie nakładów, jednak nie więcej niż wyliczony na lokal koszt jaki poniosła Spółdzielnia w trakcie tego remontu. Wartość zwrotu z tytułu wymiany instalacji zostaje zaliczona na poczet opłat bieżących za lokal.
 3. Jeżeli użytkownik lokalu dokonał we własnym zakresie na własny koszt wymiany podejść do urządzeń czerpalnych, bez uzyskania pisemnej zgody Spółdzielni, ma prawo zwrócić się o zwrot nakładów jak w poz. 2.2b, jeżeli został spisany odbiór lub jest możliwe przeprowadzenie odbioru instalacji przez służby Spółdzielni, tzn. jeżeli wykonana przez użytkownika instalacja spełnia wymagania wydawane przez Spółdzielnię i fizycznie istnieje możliwość stwierdzenia prawidłowego wykonania instalacji. Brak odbioru lub brak stwierdzenia prawidłowego wykonania we własnym zakresie instalacji, jest podstawą do nieuwzględnienia roszczeń użytkownika.

   2.2. Remontów, napraw i wymiany pionów instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

   2.3. Remontów, napraw i wymiany przewodów instalacji gazowej.

   2.4. Remontów, napraw i wymiany przewodów instalacji elektrycznej bez osprzętu instalacyjnego.

   2.5. Remontów, napraw i wymiany instalacji centralnego ogrzewania łącznie z grzejnikami i zaworami przy grzejnikach, pionach grzewczych i w węźle.

 1. Użytkownik lokalu może dokonać we własnym zakresie na własny koszt wymiany grzejnika lub grzejników w lokalu, tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Spółdzielni i warunków technicznych wymiany. Przed przystąpieniem do wymiany grzejnika lub grzejników, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, użytkownik jest zobowiązany zgłosić ten fakt do Administracji, w celu opróżnienia pionu z wody oraz po wykonaniu prac zgłosić je do odbioru, w celu protokolarnego sprawdzenia, czy zostały spełnione warunki techniczne. Prace związane z wymianą grzejników mogą być wykonywane tylko w okresie poza sezonem grzewczym.
 2. W przypadku wymiany w danym roku przez Spółdzielnię grzejników w budynku, zgodnie z planem remontów, użytkownik lokalu, który wymienił grzejnik zgodnie z poz. 2.5a, może otrzymać zwrot poniesionych w tym zakresie nakładów, jednak nie więcej niż wyliczona na lokal wartość grzejnika lub grzejników, jaki poniosłaby Spółdzielnia w trakcie tego remontu. Wartość zwrotu z tytułu wymiany grzejnika lub grzejników zostaje zaliczona na poczet opłat bieżących za lokal.

   2.6. Remontów, napraw i wymiany zniszczonych tynków cementowych lub cementowo-wapiennych, jeżeli ich powierzchnia w jednym miejscu przekracza 1 m2.

   2.7. Remontów, napraw i wymiany zniszczonych podłoży cementowych, jeżeli ich powierzchnia w jednym miejscu przekracza 1 m2.

   2.8. Wymiany stolarki okiennej i balkonowej w ramach środków zaplanowanych w planie remontów danego roku, jeżeli okna lub drzwi balkonowe zostały protokolarnie zakwalifikowane do wymiany przez służby Spółdzielni.

 1. Wymianie stolarki okiennej i balkonowej nie podlegają okna lub drzwi balkonowe wymienione ze środków funduszu remontowego Spółdzielni po 1990 roku.
 2. Użytkownik lokalu, może dokonać wymiany stolarki okiennej we własnym zakresie i na własny koszt, jeżeli:
  1. posiada protokół sporządzony przez służby Spółdzielni, kwalifikujący stolarkę do wymiany
  2. zostanie przez Zarząd Spółdzielni wydana zgoda na wymianę i warunki techniczne tej wymiany z zastrzeżeniem, że montowana stolarka będzie po stronie zewnętrznej w kolorze białym i zostaną zachowane wymiary okna i podział okna, zgodnie z dokumentacją techniczną budynku,
  3. na lokalu nie zarejestrowano zaległości w opłatach za lokal.
 3. Jeżeli w danym roku w planie remontów nieruchomości zostaną ujęte środki finansowe na zwrot za wymianę stolarki, użytkownik lokalu, który wymienił stolarkę zgodnie z poz. 2.8b, może otrzymać zwrot poniesionych nakładów na podstawie przedłożonej faktury, lecz nie więcej niż wyliczony na lokal koszt stolarki, jaki poniosłaby Spółdzielnia w roku, w którym jego protokół zostanie ujęty w planie remontów. Warunkiem otrzymania zwrotu jest także spełnienie warunków technicznych wydanych przez Spółdzielnię. Wartość zwrotu z tytułu wymiany stolarki zostaje zaliczona na poczet opłat bieżących za lokal.
 4. Jeżeli użytkownik lokalu dokonał we własnym zakresie i na własny koszt wymiany stolarki okiennej lub balkonowej bez zachowania któregoś z warunków określonych w poz. 2.8b, może złożyć wniosek o zwrot poniesionych nakładów jak w poz. 2.8c. Zarząd może rozpatrzyć wniosek pozytywnie, jeżeli:
  1. demontowana przy wymianie stolarka nie była wymieniona ze środków funduszu remontowego Spółdzielni po 1990 roku
  2. zamontowana stolarka spełnia wymagania warunków technicznych, wydawanych standardowo przez Spółdzielnię w roku wymiany,
  3. na lokalu nie zarejestrowano zaległości w opłatach za lokal lub zaległości te nie przekraczają wartości przewidywanego zwrotu za stolarkę
  4. kwota zwrotu jest ujęta w planie remontowym nieruchomości w danym roku.
 5. Wartość ewentualnego zwrotu jest analogiczna jak opisana w poz. 2.8c i zostaje zaliczona na poczet opłat bieżących za lokal.
 6. Wymianie stolarki okiennej i balkonowej na koszt Spółdzielni, według planu remontów nieruchomości, podlegają przede wszystkim okna lub drzwi balkonowe w lokalach użytkowników nie posiadających zadłużenia w opłatach za lokal.
 7. Zarząd ma prawo uznać wymianę stolarki okiennej i balkonowej na koszt Spółdzielni w lokalu, na którym zarejestrowano zaległości w opłatach za lokal, jeżeli stan stolarki okiennej stanowi zagrożenie dla mienia, użytkowników lokalu i osób trzecich lub wpływa znacząco na wychłodzenie nieruchomości. Wydanie zgody w tym zakresie wymaga spisania przez służby Spółdzielni protokołu konieczności z uzasadnieniem.

   2.9. Napraw polegających na usunięciu zniszczeń powstałych wewnątrz lokalu wskutek niewykonania napraw należących do obowiązków Spółdzielni (np. zacieki powstałe na skutek nieszczelności dachu, awarii grzejników, itp.) – z wyłączeniem szkód, za które użytkownik otrzymał odszkodowanie.

  2.10. Napraw i remontów instalacji domofonowej i instalacji anten zbiorczych, stanowiących część wspólną nieruchomości.

  3. W przypadku zbycia/utraty prawa do lokalu, za wyjątkiem sprzedaży, darowizny, zamiany i nabycia spadku na rzecz małżonka, dzieci, rodzeństwa, rodziców, dziadków i wnuków, Spółdzielnia nie dokonuje zwrotu środków nabywcom lokalu lub następcom prawnym, z tytułu realizacji robót we własnym zakresie, zgodnie z pkt 2.1b, 2.1c, 2.5b, 2.8c i 2.8d.

  4. Spółdzielnia zobowiązana jest wydać decyzję, opinię i ewentualnie warunki techniczne w odpowiedzi na wniosek użytkowników lokali, w zakresie opisanym w rozdziale II poz. 2, oraz w rozdziale I poz. 2.1a., 2.5a, 2.8b.

II. Obowiązki osób posiadających tytuł prawny do lokalu, zwanych w dalszej części użytkownikami lokalu.

 1. Użytkownik lokalu jest obowiązany użytkować zajmowany lokal zgodnie z jego przeznaczeniem. Prowadzenie w lokalu mieszkalnym działalności zarobkowej (gabinety lekarskie, biura, pracownie krawieckie i inne) wymaga zgody Spółdzielni i spełnienia wymogów Prawa Budowlanego w tym zakresie.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji nieruchomości, bezpieczeństwo mienia wspólnego i utrzymanie instalacji wspólnych w ruchu, oraz ze względu na odpowiedzialność zarządcy nieruchomości za architekturę i bezpieczeństwo elementów montowanych na elewacji i w logii, bez zgody Spółdzielni i wydania warunków technicznych, użytkownikowi lokalu nie wolno:
  1. dokonywać jakichkolwiek generalnych remontów i przebudowy lokalu i loggii,
  2. korzystać w celach remontowych i wyburzeniowych z urządzeń udarowych,
  3. instalować na dachu i ścianach zewnętrznych anten telewizyjnych, radiowych, internetowych oraz satelitarnych
  4. instalować na zewnętrznej elewacji i w logiach rolet i krat oraz instalacji klimatyzacyjnych,
  5. dokonywać przebudowy i remontów instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania i innych, stanowiących część wspólną nieruchomości,
  6. zajmować dla własnych potrzeb pomieszczeń wspólnego użytku (pralni, suszarni, wózkowni, itp.),
 3. Użytkownik lokalu zobowiązany jest dbać o należytą konserwację zajmowanego lokalu i innych przydzielonych mu pomieszczeń (piwnice, komórki) oraz dokonywać na własny koszt napraw lub wymiany urządzeń technicznych oraz wyposażenia lokalu, będących własnością lub obciążających użytkownika.
 4. Użytkownicy lokali zobowiązani są realizować naprawy i remonty na własny koszt (bez udziału funduszu remontowego Spółdzielni) w zakresie:
  1. malowanie sufitów i tapetowanie lub malowanie ścian, usunięcie drobnych pęknięć i uszkodzeń tynków cementowych lub cementowo-wapiennych do 1 m2, malowanie obustronnie drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu,
  2. malowanie grzejników, rur i innych urządzeń farbami przeznaczonymi do tego celu,
  3. naprawy i wymiany podłoży, podłóg i okładzin podłogowych,
  4. dokonywanie napraw i konserwacji okien i drzwi wraz z wymianą zamków i okuć,
  5. wymiany szyb i wkładów okiennych,
  6. naprawy lub wymiany: urządzeń gazowych, sanitarnych wraz z wężykami, armatury wodnej z uszczelkami, osprzętu elektrycznego i instalacji domofonowej wewnątrz lokalu,
  7. udrożnienie niedrożnych przewodów sanitarno-kanalizacyjnych do pionu głównego,
  8. naprawy i wymiany stolarki okiennej wymienionej przez Spółdzielnię lub we własnym zakresie po 1990 roku z jednoczesnym zapewnieniem dopływu normatywnej ilości powietrza potrzebnego do procesów spalania gazu w lokalu i prawidłowego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej w lokalu,
  9. wymiany drzwi wejściowych do lokalu
  10. wyposażenie drzwi łazienkowych w otwory nawiewne o pow. 220 cm2.
 5. Wszelkie remonty i naprawy uszkodzeń wewnątrz lokalu oraz poza nim, w częściach wspólnych nieruchomości, powstałych z winy użytkownika lokalu lub jego domowników, obciążają użytkowników tego lokalu.
 6. W razie zaniedbań użytkownika lokalu, w zakresie czynności określonych w pkt 5, Spółdzielnia po skutecznym wezwaniu do usunięcia usterek i bezskutecznym oczekiwaniu na ich realizację, ma prawo wykonać niezbędne prace naprawcze i remontowe na koszt użytkownika. Podstawą wykonania prac i obciążenia lokalu kosztami będzie zatwierdzony przez Zarząd protokół konieczności, zawierający opis prac koniecznych oraz kosztorys powykonawczy, opracowany przez służby Spółdzielni.
 7. O istotnych uszkodzeniach instalacji i urządzeń użytkownik lokalu zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Administrację osiedla – w przeciwnym razie ponosi on odpowiedzialność za szkody i straty wynikłe z tego powodu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest udostępnić lokal w celu usunięcia awarii, wykonania remontów wewnętrznych, dezynfekcji, dezynsekcji oraz odczytu wodomierzy i podzielników ciepła.
 9. Zabrania się użytkownikom lokali wymiany we własnym zakresie bezpieczników poza lokalem.
 10. W przypadku stwierdzenia ulatniającego się gazu, należy natychmiast zamknąć zawór gazomierza, po czym powiadomić pogotowie gazowe, Administrację osiedla lub pogotowie techniczne Spółdzielni.
 11. W piwnicach dopuszcza się możliwość wykonania instalacji punktów świetlnych, pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Spółdzielni.
 12. Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany umożliwić przedstawicielom Spółdzielni wejście do lokalu, w terminach określonych przez Spółdzielnię, w celu przeprowadzenia przeglądów stanu technicznego lub kontroli nieruchomości, elementów nieruchomości i instalacji, stanowiących część wspólną nieruchomości oraz urządzeń wewnętrznych.

Traci moc „Regulamin Nr 2/2010 obowiązków Spółdzielni i użytkowników w zakresie napraw w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach” z dnia 22.01.2010 r. wraz z aneksem nr 1/2014.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach Nr 133/2016 z dnia 12.12.2016r. z mocą obowiązującą od dnia zatwierdzenia.